Тип на донација
Сума

или

Зајакнување на млади преку нови можности

СОС Детско село, од 2016 година, успешно придонесува за зголемување на вработливоста кај младите лица во социјален ризик. Оваа акција е тесно поврзана со мисијата на организацијата Ниту едно дете не треба да расте само, бидејќи невработеноста и сиромаштијата се едни од клучните фактори кои придонесуваат децата да ја загубат грижата од своите семејства.

По успешната реализација на проектот за Социјална инклузија и економско зајакнување на млади, СОС Детско село продолжува да делува во полето на зајакнување на млади во социјален ризик во рамките на една поширока регионална иницијатива.

Проектот се спроведува од:

СОС Детски села во Северна Македонија, Албанија, Босна и Херцеговина, Косово и

Србија

Донатори:

БМЗ- Федерално Министерство за економска соработка и развој- Германија

Херман Гмајнеr Фонд Германија

Времетраење на проектот:

2019 –2022

Цел на проектот: Зајакнување на 1,600 млади во ризик во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија кои ќе имаат подобрени можности за вработување и активно учество на пазарот на труд

Целни групи:

  • 1,600 млади во социјален ризик на возраст од 16 до 35 години во Северна Македонија, Албанија, Босна и Хецеговина, Косово и Србија, кои се социјално исклучени, со низок приход и  немаат можност самостојно да го подобрат својот економски статус.

 

  • 230 претставници на министерствата за труд и социјална политика, агенциите за вработување, општините и граѓанските организации.

Индиректна целна група: 3,500 млади во социјален ризик кои ќе бидат опфатени преку мерките кои ќе ги преземат актерите зајакнати преку проектот.

Преку проектот ЗАЈАКНУВАЊЕ НА МЛАДИТЕ ПРЕКУ НОВИ МОЖНОСТИ сакаме да постигнеме:

  • 1600 млади успешно да учествуваат во основните обуки за животни вештини и вештини за вработување
  • 150 млади успешно да завршат специјализирани обуки (стручни преквалификации и доквалификации)
  • 500 млади успешно да завршат практикантство и програма со поддршка за менторирање од работодавец