Тип на донација
Сума

или

Даночни поттикнувања

 

За секоја направена донација, компаниите согласно член 4 став 3, а во врска со член 6 точка 1 став 2 од Законот за донации и спонзорства во јавните дејности, (Сл. Весник на РМ, бр.47/06), може да ги искористуват  даночните поттикнувања до 5% од годишниот приход како основица за даночење.

За повеќе информации во врска со даночните поттикнувања може да прочитате во ВОДИЧ ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ДОНАЦИИ И СПОНЗОРСТВА ВО ЈАВНИТЕ ДЕЈНОСТИ 

Закон за донации и спонзорства