Тип на донација
Сума

или

Заштитата на децата е обврска на секој од нас

Заштитата на децата е обврска на секој од нас

Пријави случај на загрозување на безбедноста на децата

СОС Детско село е целосно посветено на осигурување на безбедноста на децата и младите – корисници на услугите на организацијата. Работиме согласно Конвенцијата за права на детето, националното законодавство и сопствената Политика за заштита на деца од злоупотреба (базирана на стандардите на меѓународната организација Keeping Children Safe (https://www.keepingchildrensafe.global/)).

 

СОС Детско село со преземените мерки осигурува дека:

  • вработените и соработниците, како и програмските активности, не им нанесуваат штета на децата и не ги изложуваат на ризик од штета и злоупотреба;
  • воспоставени се соодветни процедури и ефикасно се менаџираат сите загрижености за безбедност на децата, и
  • секоја загриженост што организацијата ја има во врска со осигурувањето на безбедноста на децата се пријавува до соодветните надлежни органи.

 

Сите вработени, соработници, волонтери и партнери, како и сите деца и млади, се запознаени со Политиката за заштита на деца од злоупотреба и обврзани се да пријават каков било инцидент во осигурувањето на безбедноста на децата поддржани од СОС Детско село на надлежните органи но тоа можат да го пријават и на вработените или на тимовите за осигурување безбедност на децата во СОС Детско село. Пријавувањето може да биде:

  • усно (лице во лице или по телефон)
  • писмено, со ставање пријава во сандаче за пријавување загрижености
  • анонимна пријава по електронски пат.

Пријавувањето на сомнеж за насилство врз деца поддржани од СОС Детско село може да се направи тука:

ПРИЈАВИ СОМНЕЖ

 

 

СОС Детско село ја поддржува и промовира заштитата од насилство и злоупотреба на сите деца. Во државата постојат повеќе институции и организации кај кои може да се пријават сомнежи за насилство врз деца.

 

Доколку сакате да пријавите сомнеж за насилство врз деца кои не се поддржани од СОС Детско село, тоа може да го сторите на следниве адреси и телефонски броеви:

 

Државни институции

 

Министерство за труд и социјална политика

Пријава на семејно насилство по региони

http://www.mtsp.gov.mk/ns_article-prijavi-semejno-nasisltvo.nspx

 

ЈУ Центар за социјална работа Скопје

Националната бесплатна мобилна СОС линија за жртви на семејно насилство Дежурни телефонски броеви: 070/075/077 141 700

 

Специјализиран тим за постапување по итни предмети од ранливи категории – Скопје (деца на улица, бездомни лица, семејно насилство, нереализирање на видувања, питачење, полов напад над деца, малолетничка деликвенција и сите останати групи на граѓани во состојба на ризик)

Дежурни телефонски броеви: 078/230 943, 076/381 762

 

Полиција 192

 

Народен правобранител – Одделение за заштита на правата на децата

Телефонски броеви: 02/3129 327, 02/3129 335
Електронска адреса: contact@ombudsman.mk

 

Граѓански организации

 

Прва детска амбасада во светот – Меѓаши             

СОС телефон за деца и млади: 0800 1 2222 (бесплатна линија)

 

Отворена Порта – Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе

Бесплатна СОС линија: 0800 11111

 

Кризен Центар Надеж – Здружение за заштита на граѓани жртви на семејно насилство

Национална СОС линија: 02/15 315 и Телефон на доверба: 02/3 173 424 

 

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) и СОС Детско село – Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела

Правна поддршка: 075/238 837 и

Психолошка поддршка: 071/277 180

Child Protection Policy - MKD Child Protection Policy - ALB