Тип на донација
Сума

или

СОС Детско село ги поддржува младите на почетокот на нивниот независен живот и им помага да достигнат целосна самостојност.

СОС Детско село ги поддржува младите на почетокот на нивниот независен живот и им помага да достигнат целосна самостој..

Поддршка за осамостојување на млади

Во текот на своето долгогодишно функционирање, растејќи и созревајќи, научивме дека на младите без родителска грижа, како и на младите во разни социјални ризици, им е потребна помош во осамостојувањето и тоа во областите на: домување, стекнување на професионални и „меки“ вештини, вклучување во пазарот на труд за побрзо и полесно интегрирање во социјалната средина.

СОС Детско село ги поддржува младите на почетокот на нивниот независен живот и им помага да достигнат целосна самостојност.

Оваа програма е последната фаза во грижата и поддршката што СОС Детско село како организацијата ја обезбедува за децата без родителска грижа. Општата цел на оваа фаза е непречен премин во потполно независен живот при што младата личност е целосно способна да преземе потполна одговорност за сопствениот живот.

Оваа фаза доаѓа по грижата во згрижувачко семејство или во СОС Програмата за живеење со поддршка и трае најмногу 3 години (или повеќе за ученици и студенти, во зависност од природата на студиите), по што СОС Детско село се повлекува од поддршката и младата личност води целосно независен живот.

Специфични цели на поддршката на младите се: Обезбедување постојано/стабилно вработување и редовни приходи; Стекнување на соодветно домување и целосно преземање на контрола и одговорност за сопствениот живот.