Тип на донација
Сума

или

Контактинформации

СОС ДЕТСКО СЕЛО НАЦИОНАЛНА КАНЦЕЛАРИЈА

Адреса:
Ул. Ристо Шишков број 31, 1000 Скопје
Телефон:
+389(0)2 3290 556
Жиро смтка за донации:
210-055217340-187 – НЛБ банка
Национален директор:
Јулијана Гапо
Директор за развој на програми:
Марио Јанчев
Контакт лицa:
Марија Томашевска
Тел: +389(0)2 3290 556

СОС ДЕТСКО СЕЛО СКОПЈЕ

Адреса:
Ул. Финска број 131, 1000 Скопје
Телефон:
+389(0)2 2535 010
Жиро смтка за донации:
210-055217340-187 – НЛБ банка
Директор:
Александра Ивановски
Контакт лицa:
Мелина Тагаринска
Тел: +389(0)2 2535 010

Електронска адреса за поднесување поплаки и претставки од корисниците, членови на нивни семејства и други лица во организационите единици на СОС Детско село

Адреса:
selo@sos.org.mk

Офицер за заштита на лични податоци на СОС Детско Село Национална Канцеларија

Адреса:
marija.papic@sos.org.mk
Телефон:
071 373 303
Лице за контакт:
Марија Папиќ

Офицер за заштита на лични податоци на СОС Детско Село Скопје

Адреса:
suzana.stojkoska@sos.org.mk
Телефон:
071 374 332
Лице за контакт:
Сузана Стојкоска