Тип на донација
Сума

или

Почнувајќи од 2001 година, СОС Детско село Македонија веќе 20 години е посветено на грижа и поддршка на децата и младите без родителска грижа.

Почнувајќи од 2001 година, СОС Детско село Македонија веќе 20 години е посветено на грижа и поддршка на децата и млади..

За организацијата

 

СОС Детско село ја започнува својата работа со формирање на Здружението на граѓани во 2001 година. Од приемот на првото дете во 2002 година, организaцијата континуирано се развива и го проширува своето поле на делување.  Денес, СОС Детско село се грижи за децата и младите без родителска грижа и посветено работи на полето на социјална превенција. Ги зајакнува семејствата во социјален ризик во кои децата се во најголем ризик да ја загубат грижата од своите родители.

Истовремено, имплементира и многу програми и проекти за деца и млади во социјален ризик, како и проекти за градење на капацитети на институциите и професионалците кои работат во системот на згрижување на деца без родителска грижа. Активно ги застапува и лобира за оствaрување на детските права, како и за промени во законите и подзаконските акти, со цел создавање на поволна средина за пружање на висококвалитенти социјални услуги.

Генералното собрание и Управниот одбор се врховните тела одговорни за носење на одлуки. Националниот менаџмент тим е одговорен за реализацијата на сите програми и проекти на СОС Детско село.

Управен Одбор на СОС Детско село