Тип на донација
Сума

или

24 Korrik 2019

Shpallje për kujdestar SOS

Institucioni privat SOS Fshati i Fëmijëve Shkup përmes një prej programeve të tij mbështet familjet kujdestare ku fëmijët pa prindër dhe përkujdesje prindërore fitojnë një shtëpi të ngrohtë dhe dashuri prindërore, dhe fitojnë një ndjenjë përkatësie dhe sigurie.

 

SOS Fshati i Fëmijëve Shkup ka një nevojë të vazhdueshme për  kujdestarë të motivuar dhe me përvojë të cilët do të udhëheqin një familje me fëmijë pa përkujdesje prindërore dhe do t’u sigurojnë atyre kujdes dhe një shtëpi të ngrohtë.

 

Për këtë qëllim, Institucioni privat SOS Fshati i Fëmijëve për Shkup po shpall 1 (një) vend të lirë pune me kohë të caktuar me mundësi për zgjatje të kontratës.

 

Kujdestar  SOS

Përshkrimi i punës:

Kujdestari SOS që siguron përkujdesje është:

Një profesionist i përkujdesjes së fëmijëve,  i cili së bashku me fëmijët e përkujdesur jeton në një shtëpi familjare në SOS Fshatin e Fëmijëve Shkup. E udhëheq zhvillimin e tyre, siguron pranimin, kuptimin e nevojave të fëmijëve të përkujdesur dhe administron me familjen;

Ai ndërton një lidhje të ngushtë me çdo fëmijë që i është besuar, duke i siguruar atij sigurinë, dashurinë dhe stabilitetin e nevojshëm. Është bartës i kujdesit dhe merr mbështetjen e vazhdueshme profesionale nga një ekip i trajnuar;

Është përgjegjës për respektimin e politikave të organizatës SOS Fshati i fëmijëve. Ai ndjek standardet e cilësisë dhe përshtatet me vlerat, vizionin dhe misionin e organizatës.

 Kujdestari bashkëpunon në kuadër të Programit SOS për mbështetjen e familjeve kujdestare dhe zhvillimin e fëmijëve edhe me institucionet përkatëse në sistemin e mbrojtjes sociale.

Kushtet e punës:

SOS kujdestari fiton kompensim financiar nga  ana e SOS Fshati i fëmijëve në Shkup në përputhje me kontratën e punës.

Kujdestari i SOS fiton mbështetje shtesë për zhvillimin adekuat të fëmijëve të përkujdesur.

Kujdestarët e SOS kanë mundësinë për të përmirësuar vazhdimisht njohuritë dhe aftësitë e tyre përmes trajnimeve.

Kualifikimet e nevojshme:

Kushtet e nevojshme për kryerjen e një funksioni të kujdestarit  në përputhje me legjislacionin janë:

– moshë nga 18 në 65 vjeç

– të paktën arsimin fillor të përfunduar

– gjendje të mirë shëndetësore

– kualifikime për kujdestar (motive, qëndrimet dhe gatishmëria për kryerjen e funksionit të kujdestarit)

– nuk janë të dënuar

Kualifikime shtesë:

Ka përvojë në kujdesin e fëmijëve;

Ka kaluar trajnime përgatitore sipas modelit PRIDE (konsiderohet si përparësi);

Është në  gjendje t’i përgjigjet nevojave të fëmijëve për zhvillim;

Mund të punojë si anëtar i një ekipi profesional;

Është i hapur dhe tolerant ndaj kulturave të ndryshme;

Mosha 35 – 45 vjeç (konsiderohet si përparësi);

Nëse aplikon një çift martesor, ato i plotësojnë këto kushte shtesë:

Çifti martesor ka qenë në një martesë të qëndrueshme për të paktën 5 vjet;

Njëri nga partnerët ka punësim të qëndrueshëm dhe të ardhura jashtë SOS Fshati i fëmijëve Shkup;

Të dy bashkëshortët janë të motivuar të kryejnë kujdestarinë dhe të jetojnë në SOS Fshatin e Fëmijëve Shkup.

Para dërgimit të aplikacionit tuaj, për informacion më të detajuar mbi kërkesat dhe kushtet e punës, ju lutemi na kontaktoni në numrat e mëposhtëm të telefonit:

070 419 746 

Dërgoni  biografinë tuaj të shkurtër deri më 01.09.2019, me Shënim për SOS kujdestar në e-mail: kariera@sos.org.mk

SOS Fshati i Fëmijëve Shkup

Rr. Finska  Nr. 131, Lagj. Cento

1040 Shkup