Lloji i dhurimit
Shumë

ose

Nxitje tatimore

Për çdo donacion të bërë, kompanitë në pajtueshmëri me nenin 4 paragrafi 2, dhe në lidhje me nenin 3 pika 1 paragrafi 2 nga Ligji për donacione dhe sponsorime në veprimtaritë publike, (Gazeta Zyrtare e RM, nr.47/06), mund t’i shfrytëzojnë nxitjet tatimore deri në 5% të ardhurave vjetore si bazë për tatim.

Për më shumë informacione në lidhje me nxitjet tatimore mund të lexoni në UDHËZUES PËR APLIKIM TË LIGJIT PËR DONACIONE DHE SPONSORIME NË VEPRIMTARITË PUBLIKE.

Ligji për donacione dhe sponsorime