Mbeshtetje ligjore per viktimat e cenueshme te krimeve te dhunshme

Rregullat e përgjithshme dhe kushtet për krijimin e një shërbimi