Lloji i dhurimit
Shumë

ose

Mbeshtetje ligjore per viktimat e cenueshme te krimeve te dhunshme

Rregullat e përgjithshme dhe kushtet për krijimin e një shërbimi