Тип на донација
Сума

или

Avokimi dhe ndërtim e kapaciteteve