Тип на донација
Сума

или

Институции за пријавување сомнежи за насилство врз деца

 

СОС Детско село ја поддржува и промовира заштитата од насилство и злоупотреба на сите деца. Во државата постојат повеќе институции и организации кај кои може да се пријават сомнежи за насилство врз деца.

Доколку сакате да пријавите сомнеж за насилство врз деца кои не се поддржани од СОС Детско село, тоа може да го сторите на следниве адреси и телефонски броеви:

 

Државни институции

 

Министерство за труд и социјална политика

Пријава на семејно насилство по региони

http://www.mtsp.gov.mk/ns_article-prijavi-semejno-nasisltvo.nspx

 

ЈУ Центар за социјална работа Скопје

Националната бесплатна мобилна СОС линија за жртви на семејно насилство Дежурни телефонски броеви: 070/075/077 141 700

 

Специјализиран тим за постапување по итни предмети од ранливи категории – Скопје (деца на улица, бездомни лица, семејно насилство, нереализирање на видувања, питачење, полов напад над деца, малолетничка деликвенција и сите останати групи на граѓани во состојба на ризик)

Дежурни телефонски броеви: 078/230 943, 076/381 762

 

Полиција 192

 

Народен правобранител – Одделение за заштита на правата на децата

Телефонски броеви: 02/3129 327, 02/3129 335
Електронска адреса: contact@ombudsman.mk

 

Граѓански организации

 

Прва детска амбасада во светот – Меѓаши             

СОС телефон за деца и млади: 0800 1 2222 (бесплатна линија)

 

Отворена Порта – Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе

Бесплатна СОС линија: 0800 11111

 

Кризен Центар Надеж – Здружение за заштита на граѓани жртви на семејно насилство

Национална СОС линија: 02/15 315 и Телефон на доверба: 02/3 173 424 

 

Македонско здружение на млади правници (МЗМП) и СОС Детско село – Правна поддршка на ранливи жртви на насилни кривични дела

Правна поддршка: 075/238 837 и

Психолошка поддршка: 071/277 180

Child Protection Policy - MKD Child Protection Policy - ALB