Тип на донација
Сума

или

12 јуни 2023

Посвојување Vs Згрижување

Најдобра средина за растење и развој на секое дете е неговото биолошко семејство. Грижата и љубовта на родителите е најважниот двигател во животот на децата. Кога децата растат во силна и здрава семејна средина, исполнета со љубов и грижа, имаат поголеми шанси да напредуваат и да имаат подобра иднина како возрасни.

Но, за жал за многу деца ова не е возможно!

Кога децата не можат да растат со сопственото семејство, потребно им е друго – згрижувачко семејство кое ќе ги заштити и исполни нивните потреби.
Токму тоа е нашата мисијата во изминатите 22 години. Ние градиме семејства за децата без родителска грижа со цел секое дете да расте со љубов, грижа и чувство на припадност.

Но, многу често нѐ прашуваат зошто децата не се посвоjат, зошто се потребни згижувачки семејства?

 

 

КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ ПОСВОЈУВАЊЕ И ЗГРИЖУВАЊЕ?

 

Навидум многу слични, но постои значајна разлика помеѓу посвојувањето и згрижувањето.

 

ПОСВОЈУВАЊЕ

За да се овозможи вклучување на едно дете во системот на посвојување, потребно е родителското право на неговите биолошки родители да е трајно одземено или родителите да се согласни на тоа.
При посвојување на дете, родителското право трајно се пренесува на посвоителите и со тоа доаѓаат и трајните обврски кои доаѓаат со родителството. Тоа е еднократен процес, а врската со детето е доживотна. Посвоеното дете ги ужива сите привилегии исто како и биолошкото дете.

Врската со Центарот за социјална работа продолжува сè додека семејството не биде целосно добро приспособено.

 

ЗГРИЖУВАЊЕ

Од друга страна, згрижувањето е привремено.

Родителското право на биолошките родители од најразлични причини е само привремено одземено и старателството на детето останува на државата.

Згрижувачот му обезбедува на детето привремено безбеден дом во кој детето добива љубов и грижа до моментот на неговото враќање во биолошкото семејство, посвојување или полнолетство. Исто така, згрижувачот добива месечен надоместок за покривање на трошоците за грижа за детето.

 

Станувањето згрижувачки родител е исто така еднократен процес, но постои постојан однос со Центарот за социјална работа и Центарот за поддршка на згрижувачките семејства бидејќи старателството на детето останува на државата; тоа значи дека Центрите го следат згрижувачкото семејство и работат на тоа да обезбедат трајно решение и тоа да биде направено во најдобар интерес на детето.

Сличноста помеѓу згрижувањето и посвојувањето е во тоа што и двете обезбедуваат топла семејна средина исполнета со грижа и љубов.

 

СОС Детско село дава поддршка на згрижувачките семејства кои се најблиска форма на биолошкото семејство.
И вие може да помогнете, да го отворите вашето срце и вашиот дом, и да згрижите дете.  На следниот линк ќе ги најдете сите потребни информации www.zgrizuvanje.mk