Тип на донација
Сума

или

18 јануари 2021

Отворен повик за консултантски услуги

Повик за консултантски услуги

За развој на конкретни препораки за политики и акции за подобрување на состојбата за социјално-економска интеграција на млади во социјален ризик

Услови и опфат на услуги

 

 1. Позадина

Од 2001 година, СОС Детско село Северна Македонија обезбедува грижа за деца и млади без родителска грижа и е посветена на својата работа во областа на социјалната превенција. Истовремено, организацијата спроведува различни програми и проекти за деца и млади во социјален ризик, заедно со други проекти за градење на капацитети со институции и професионалци кои работат како дел од системот за сместување на згрижување деца без родителска грижа. Детско село обезбедува активна застапеност и лобирање за исполнување на правата на децата, а со цел да се направат измени во законските и подзаконските акти, а целта на промените е да се создаде поволно опкружување за обезбедување на квалитетни социјални услуги.

СОС Детско село Северна Македонија тековно го спроведува регионалниот проект “Зајакнување на младите преку нови можности ” (проект YEEP), финансиран од Германското сојузно министерство за економска соработка и развој (БМЗ) и Hermann- Гмајнер -Fonds Deutchland e.V .

Проектот има за цел да ги подобри изгледите за вработување и активното учество на пазарот на трудот на 1.600 ранливи млади во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија. Во Македонија, проектот опфаќа 300 млади лица во ризик кои доаѓаат од алтернативна грижа или се во неповолна положба поради тешки семејни околности.

Главните цели на проектот се:

 1. Локалните актери се професионално и финансиски зајакнати во нивната работа за економска интеграција на млади луѓе во ризик.
 2. Ранливите млади ја подобруваат својата социо-економска интеграција.
 3. Локалните носители на одлуки ја подигнаа својата свест за состојбата на ранливите млади луѓе и се свесни за можните стратегии за подобрување на состојбата на целната група.

 

2. Цел на консултантските услуги

 

Да се ​​подобри состојбата на ранливите млади луѓе преку развој на конкретни препораки за преземање активности од страна на носителите на одлуки . Препораките за акција треба да содржат јасен и концизен опис на конкретни предлози за подобрување на тековните практики, да идентификувани политики или практики кои недостасуваат и да се потенцираат позитивните социјални ефекти од спроведувањето на овие предлози во областа на социјална интеграција на ранлива младина. Процесот треба да обезбеди активно вклучување на младите во сите планирани активности за консултации.

Очекувани учесници се млади луѓе во ризик кои се учесници во проектот, засегнати страни од државни и приватни институции и претставници на граѓански организации.

 

 1. Цел и обем на услуги

 Главната цел на овој повик е да склучи договор со компанија / тим на експерти / или експерт за да понуди консултантски услуги за развој на препораки за подобрување на состојбата и активности за социјално-економска интеграција на ранливи млади преку следниве планирани активности во рамките на проектот:

3.1. Надворешниот експерт ќе ги собере актуелните тековни стратегии и политики/документи што се однесуваат на ранливите млади и ќе идентификува области за подобрување,

3.2. Експертот ќе работи со корисниците на проекти, млади во ризик и ќе собере младински препораки. Препораките за акција што произлегуваат од идеите на младите ќе бидат презентирани за време на планираните тркалезни маси и вметнати во последниот документ со препораки за акција.

3.3. Експерт ќе организира две Peer- to- peer (врснички) консултации .

Целта на оваа активност е да се консултираат младите за прашања поврзани со вработувањето на младите и тековните политики. Поради оваа причина, консултациите меѓу младите треба да ги опфаќаат следниве теми:

1) Групна консултација со младите за прашања поврзани со вработувањето што ги засегаат младитепримери на под-теми за консултации, но не ограничени на следниве:

 • Водење дискусија со младите за можностите, предизвиците во врска со вработувањето и интеграцијата на младите на пазарот на трудот.
 • Пристапност до државните / приватните услуги што се нудат на локално и на национално ниво.
 • Собирање идеи од младите за тоа како да се промовира вработувањето кај младите.

2) Групна консултација со младите за тековните младински политики, примери на консултантски под-теми, но не ограничувајќи се на следново:

 • Презентација на тековните младински политики и политики коишто ја рефлектираат ранливата младина,
 • Презентација на тековните младински политики за вработување,
 • Споделување на идентификуваните предизвици за прашањата за вработување што ги засегаат младите,
 • Собирање препораки за млади за подобрување на тековните политики кои се однесуваат на вработливост на младите во социјален ризик.

Секој од консултациите опишани погоре ќе трае 1 ден и вкупниот број на учесници
ќе бидат 25 млади во периодот февруари – април 2021 година.

 

3.4. Експертот ќе собере препораки преку тркалезни маси. Целта на тркалезните маси е да се опфатат различни аспекти на социо-економската интеграција на ранливите млади луѓе во земјата земајќи го во предвид контекстот и побарувачката. Целта е да се подигне свеста кај клучните засегнати страни во земјата и да се развијат препораки за тоа како да се подобри поддршката и услугите што ги нудат владите и граѓанските организации за ранливата младина . Пред овие состаноци, ќе бидат подготвени информативни материјали и примери за најдобра практика за трансфер на знаење и подигање на свеста, вклучително и препораки за активности што произлегуваат од идеите на младите.

Предложени примери на консултантски задачи, но не ограничувајќи се на следново:

 • Експертот учествува во развивање на агенда за тркалезните маси.
 • Експертот  учествува во модерирање на тркалезни маси.
 • Ги поддржува и ги вклучува младите да учествуваат и да споделат препораки на тркалезните маси.
 • Собира препораки за подобрување на поддршката и услугите што ги нудат владите иГО за ранливи млади луѓе.
 • По тркалезните маси подготвува финален документ за препораки
 • Дизајнира Конкретни препораки за политики.

Ќе бидат организирани четири тркалезни маси – една во секој од градовите Битола, Прилеп, Тетово и Скопје.

Времетраењето е еден ден, а бројот на учесници е 25 по тркалезна маса.

Учесници ќе бидат:

Млади учесниците во проектот
Зајакнати млади
Претставници од националната и локалната власт
Претставници на граѓански организации

3.5       Експертот ќе подготви документ со препораки за акција што произлегуваат од идеите на младите и засегнатите страни

Забелешка: Младите имаат право да бидат активни учесници, чии мислења можат да придонесат за подобрување на социјалната интеграција на младите и политиките што се однесуваат на подобрување на ранливата позиција на младите и вработливоста.

Компанијата / тим на експерти / или експерт се повикуваат да аплицираат според областа на експертиза што би можеле да ја имаат .

Активностите не се ограничени само на опишаните планирани активности дадени во овој документ (ТоР).

Доколку е потребно  може да се додадат повеќе активности, како што се интервјуа, состаноци, итн.

Компанијата / тимот на експерти / или експертот со кој ќе се потпише договор е одговорен да развие документ за подобрување позицијиата на младите во ризик и вработливоста и сите материјали / документи потребни за успешно извршување на задачите.

Временска рамка на консултантски услуги, место и број на учесници:

–  Прибирање на актуелни тековни стратегии и политики кои се однесуваат на ранливите млади и идентификување области за подобрување, ќе се спроведе во периодот февруари-март 2020 година од страна на консултантот / експертот;

–  Прибирање на препораките дадени од младите ќе се спроведе во периодот февруари-април 2021 година (пред Првата Тркалезна Маса). Средбите со младите ќе се одржат во Ресурсниот Центар на СОС Детско село во Скопје за време на активностите на младинскиот клуб;

–  Двете консултации од група на млади за вработување и тековните политики : секоја консултација ќе трае 1 ден со вкупен број 25 учесници. Првата консултација е на тема Проблеми при Вработување кои влијаат на младите ќе биде спроведена во периодот февруари-март 2020 година, а втората консултација на тема Тековни Младински Политики ќе биде спроведена во април 2021 година, двете консултации ќе бидат во Скопје;

–  Четири тркалезни маси, со 25 учесници на тркалезна маса, за социо-економска интеграција на ранливи млади луѓе ќе бидат поделени во две фази – две тркалезни маси ќе бидат организирани во периодот мај-јуни 2021 година, а другите две ќе бидат организирани за време на месец септември – октомври 2021. Специфичните датуми ќе бидат договорени и опишани во договорот што треба да се потпише со експертот / компанијата.

– Развој на документ со препораки за политика ќе се спроведе во периодот ноември-декември 2021 година.

Забелешка:

Секоја консултација се очекува да се спроведе лице в лице и со планираниот број на учесници, како што е опишано погоре.

Во случај на ограничување или можен карантин наметнат од државата, местото, датумите и форматот (лице в лице) на консултациите може да бидат предмет на промена. Во овој случај избраната компанија / тим од експерти / експерт се очекува да бидат флексибилни и да се прилагодат на консултации во онлајн формат.

 

 1. Обврски на избраната компанија / тим на експерти / или експерт
 • Спроведување на сите договорени консултации/настани.
 • Планирање на консултациите според барањата, целната публика и целите;
 • Давање предлози за подобрување на успехот на настаните;
 • Доколку е потребно, преглед на релевантни програмски документи;
 • Обезбедување и преземање на сите потребни мерки за да се обезбеди видливост на донаторите и СОС Детско село;
 • Компанијата / Тимот на експерти / или експерт треба да подготви детална и интерактивна програма за консултации, план за сесии и сите други материјали потребни за квалитетно и успешно спроведување на двете теми за консултации.
 • Да се ​​користат интерактивни методологии и во согласност / прилагодување со целната група што ќе учествува во секоја консултација.
 • Подготвеност да се патувате на одредено место каде што ќе се одржува консултацијата и покривање на трошоците за патување.
 • Подготовка на детален наративен извештај по секоја активност и истиот да се испрати на менаџерот на YEEP.
 • Подготовка на финален документ со конкретни препораки за политики развиени низ сите договорени консултантски активности
 1. Искуство и квалификација на договорната компанија / тим на експерти / или експерт

Посакуваните квалификации на договорната компанија / тим на експерти / или експерт за оваа задача се следниве:

 • Докажано и долгогодишно искуство во развојот на консултантски програми, олеснување на тркалезни маси и развојни политики со млади и со засегнати страни.
 • Да има познавање на тековните политики, особено на младинските политики и политики што ги рефлектираат младите во ризик и вработливоста на младите.
 • Компанијата / тимот на експерти / или експертот треба да има најмалку 3 години искуство во препораките за развој во оваа област.
 • Претходно искуство за спроведување / водење / олеснување на консултантски услуги за млади, државни и претставници на ГО.
 1. Технички и финансиски предлог / документи

6.1. Техничкиот предлог треба да вклучува детална и интерактивна програма за консултантски услуги, план за сесии и детален план за имплементација во согласност со обемот на работа, очекуваните резултати и испораките предвидени овде. Фреквенцијата на ангажманот, временскиот распоред, треба да бидат составни делови на предлогот.

Забелешка:

Конечниот распоред треба да биде договорен помеѓу консултантот и СОС Детско село. Вкупниот број на одобрени работни денови ќе зависи од цената на денот и достапноста на буџетот за време на траењето на проектот.

6.2 Финансискиот предлог мора да ги предвиди трошоците за подготовка и известување. Овие трошоци треба да се вклучени во бројот на консултантски денови.

Давателите на услуги ќе бидат оценувани во однос на квалитетот на целосното покривање на сите аспекти на задачите, како и усогласеноста со квалификациите предвидени овде.

Финансискиот предлог треба да биде доставен во приложениот образец (Анекс А), земете ги предвид следниве објаснувања при доставувањето на предлогот за цена:

 • Од вас се бара да предложите број на работни / денови / временски распоред со опис на главните должности наведени во овој документ;
 • Од вас се бара да предложите надоместок во бруто износ, кој ќе се помножи со бројот на работни денови / денови за да се утврди вкупната сума на договорот;
 • Стапката на надоместок треба да биде означена во МКД .
 • Плаќањата што треба да се направат ќе бидат пресметани врз основа на реалниот број на работни денови / денови што треба да се пријават (преку time sheet и извештаи за напредок) од страна на консултантот за исполнување / испорака на соодветните активности / испораки. Бројот на работни / денови што треба да ги пријави консултантот не може да биде поголем од бројот на работни / денови одобрени за исполнување / испорака на соодветните активности / испораки.
 • Откако ќе се предложи и прифати, стапката на надоместок не може да се промени.
 • Финансиски предлог да се достави преку приложениот образец (Анекс А)
 1. Распоред на плаќање

Месечни плаќања засновани врз задоволително завршување на зададените задачи, по поднесување на временскиот лист и Месечен извештај за напредокот за бројот на работни часови. Конечната исплата ќе биде по поднесување и одобрување на Конечниот документ со конкретни препораки за политиката.

 1. Надзор

Консултантот ќе работи под директен надзор на проектниот менаџер на YEEP и во тесна соработка со проектниот тим на СОС Детско село.

СОС Детско село ќе обезбеди конкретни  насоки, совети, надзор и повратни информации за содржината и квалитетот на испораките за да се усогласат со стандардите на СОС Детско село во согласност со овој ТоР, договореното месечно планирање на работата и навременото испорачување на очекуваните резултати / резултати.

По завршувањето на договорената работа, менаџерот ќе ги завери релевантните документи – ќе ја процени работата на консултантот и ќе ги проследи плаќањата.

 1.        Поднесување на апликација

Крајниот рок за доставување на апликацијата е на 29 јануари 2021 година, до 14:00.

Апликацијата се доставува на рака или по пошта во запечатен плик на следнава адреса:

СОС Детско село
Проект: Зајакнување на младите преку нови можности (YEEP)
Ул. „Ристо Шишков“, бр. 31 Скопје

 

Апликацијата треба да го содржи следново:

–     Прецизен Документ со предлог (технички и финансиски) што ја објаснува методологијата и пристапот ;

–     Изразување интерес за давање на консултантски услуги каде што се објаснува дека искуството на експертот / консултантот одговара на потребите дадени во овој ТоР, како и претходното искуство во организирање на планирани активности со слични засегнати страни;
–     Составот на работниот тим (доколку е применливо), вклучително и улогата за секој член;
–     CV истакнувајќи ја експертизата на компанијата / тим на експерти / експерт.
–     Пополнет и потпишан финансиски предлог (Анекс А)

Анекс А

Формулар за поднесување на финансиски предлог

До: СОС Детско села Северна Македонија

Реф: Развој на препораки за политики

 

Почитуван господине / госпоѓо,

Јас, потпишаниот, нудам да обезбедам професионални консултантски услуги на СОС Детско село Северна Македонија во рамките на опсегот на наведената задача.

Откако ги испитав, разбрав и се согласив со Упатството (ТоР), јас, долупотпишаниот, нудам да доставувам професионални услуги, во согласност со препораките.

 

Дневен надомест за консултации: ……………………………… МКД [А]

Вкупен број на работни денови: ………………… ……… [B]

Вкупно предлог цена: ………………………………. МКД [AxB]

Потврдувам дека цената (дневна стапка на надоместок) што ја цитирам е бруто износ и ги вклучува сите трошоци и персоналниот данок.

Јас се обврзувам, доколку нашиот предлог-цена е прифатен, да започнам и да ја испорачам целата услуга, во роковите утврдени во Индивидуалниот договор.

Прифаќам дека ако бидам избран да обезбедувам консултантски услуги, плаќањата ќе се вршат во согласност со условите за плаќање утврдени во приложените правила на упатства.

Разбирам дека не сте обврзани да прифатите кој било предлог што може да го добиете.

Приложувам распоред на активности со опис на главните должности и разбирам дека вкупниот број на работни денови ќе биде оценет и заеднички договорен и ќе зависи од цената на денот и достапноста на буџетот за позицијата.

[Потпис]

Датум:

Име:

Адреса:

Телефон / факс:

Е-пошта: