Тип на донација
Сума

или

25 јануари 2021

Отворен повик за експерт за застапување

Повик за консултантски услуги

За развој на капацитети за младински активизам и застапување

 

Опис и обем на услуги

 1. Позадина

Од 2001 година, СОС Детско село Северна Македонија обезбедува грижа за деца и млади без родителска грижа и е посветена на својата работа во областа на социјалната превенција. Истовремено, организацијата спроведува различни програми и проекти за деца и млади во социјален ризик, заедно со други проекти за градење на капацитети со институции и професионалци кои работат како дел од системот за сместување на згрижување деца без родителска грижа

СОС Детско село обезбедува активна застапеност и лобирање за исполнување на правата на децата, а со цел да се направат измени во законските и подзаконските акти, а целта на промените е да се создаде поволно опкружување за обезбедување на квалитетни социјални услуги.

СОС Детско село Северна Македонија тековно го спроведува регионалниот проект “Зајакнување на младите преку нови можности ” (проект YEEP), финансиран од Германското сојузно министерство за економска соработка и развој (БМЗ) и Hermann- Гмајнер -Fonds Deutchland e.V .

Проектот има за цел да ги подобри изгледите за вработување и активното учество на пазарот на трудот на 1.600 ранливи млади во Албанија, Босна и Херцеговина, Косово, Северна Македонија и Србија. Во Македонија, проектот опфаќа 300 млади лица во ризик кои доаѓаат од алтернативна грижа или се во неповолна положба поради тешки семејни околности.

Главните цели на проектот се:

 1. Локалните актери се професионално и финансиски зајакнати во нивната работа за економска интеграција на млади луѓе во ризик.
 1. Ранливите млади ја подобруваат својата социо-економска интеграција.
 2. Локалните носители на одлуки ја подигнаа својата свест за состојбата на ранливите млади луѓе и се свесни за можните стратегии за подобрување на состојбата на целната група.

 

 1. Цел на консултантските услуги

Главна цел на овој документ (ТоР) е да се опишат условите за ангажирање Компанија/Тим на експерти/Експерт со цел да се зајакнат капацитетите на 15 учесници (млади лица) на следниве теми: 1) Застапување; 2) Врснички пристап (peer-to-peer approach) за младински Активизам; 3) Младинско учество во изработка на политики..

На обуките ќе учествуваат млади кои се вклучени во проектот YEEP.

 1. Цел и обем на услуги

Целта на овие обуки е да се зајакне гласот на младите во општеството и да им се овозможи да станат „двигатели за промени“ во своите заедници и да се заложат за своите права и активно да се вклучат во давање препораки за нови или измена на постојните политики кои се однесуваат на социо-економска интеграција на млади во социјален ризик.

За таа цел, СОС Детско село во рамки на проектот YEEP ќе ги организира следниве обуки:

 1. Врснички пристап (Peer to Peer approach) и младински активизам
 • Основи на групна работа и градење тим
 • Различни процеси во групна работа
 • Како да се воспостави ефективно младинско учество
 • Дефиниција и концепти за врснички пристап
 • Различни врснички пристапи
 • Како да се постигне ефективна и континуирана врсничка поддршка и учење
 1. Застапување
 • Концепти и елементи на застапување
 • Основи на застапување и алатки за млади
 • Улогата на младински активисти во кампања за застапување
 • Чекори и сегменти во кампања за застапување
 • Како се спроведува истражување за застапување, собирање на клучни податоци и факти
 • Младинско застапување како младински активизам/ мобилизација на млади за застапување
 • Примери/модели на младинска активација/мотивација за Застапување, тактики, алатки и пораки
 1. Младинско учество во креирање политики
 • Што е „креирање политики “, теоретски и практични презентации/информации,
 • Цел на младинското учество во креирање политики
 • Како можат младите да бидат активни чинители и да придонесат во процесите на креирање политики/контролата на ресурси кои влијаат врз нивниот живот
 • Засегнатите страни имаат подобро разбирање како функционираат владините тела и како да се зголеми транспарентноста и отчетноста

Вкупниот број на денови за опфаќање на сите погоре дадени теми е 4 дена. (планирани се 2 дводневни обуки, но распоредот на деновите може да биде и по предлог на консултантот). Вкупниот број на учесници е до 15 учесници по обука.

Избраната Компанија/Тим на експерти/Експерт се/е одговорен да развие програма за обуките и сите неопходни документи/материјали за успешна реализација на обуките.

Временска рамка на обуките, место и број на учесници:

Се планира обуките да се спроведат во периодот февруари-март 2021 година. Деталите за датумите ќе бидат опишани во договорот. Обуките се очекува да се спроведат лице в лице и нивното времетраење е опишано под секоја од обуките. Бројот на учесници е до 15 учесници. Обуките ќе се одржат во еден од предложените градови: Скопје, Тетово, Битола или Прилеп. Во случај на ограничување или можен карантин наметнат од државата, местото, датумите и форматот (лице в лице) на обуките може да бидат предмет на промена. Во овој случај, избраната компанија / тим на експерти / или експерт се очекува да се флексибилни за прилагодување на обуките во онлајн формат.

 1. Обврски на избраната компанија / тим на експерти / или експерт
 • Компанијата / тимот на експерти / или експертот треба да подготвени детални и интерактивни модули за обука, план на сесиите и сите други материјали кои се неопходни за успешно покривање на темите на обуките.
 • Користење интерактивна Методологија и инволвирање на учесниците, вклучително и примена на вежби за подигање на енергијата на групата.
 • Подготовка на пред/после тест, истиот да се пополни од учесниците пред и после обуката, анализа на податоците од тестот и рефлексија на наодите во наративниот извештај во консултација со проектниот менаџер на YEEP.
 • Реализација на обука за секоја од горенаведените теми (до 15 учесници на секоја обука).
 • Подготвеност да патува до местото на одржување на обуката, покривањето на овие трошоци ќе биде покриен од негова страна.
 • Подготовка на детален наративен извештај , посебен извештај за секоја обука да се испрати на проектниот менаџер на YEEP
 • Изработка на квантитативна и квалитативна анализа на тестовите за секоја обука и вклучување на истата во наративниот извештај.
 • Подготовка и доделување сертификат за секој учесник за секоја обука.

 

 1. Искуство и квалификација на договорната компанија / тим на експерти / или експерт

Посакуваните квалификации на избраната Компанија/тим на експерти/експерт се следниве:

 • Докажано искуство во развивање програми за обуки.
 • Најмалку 3 години искуство во пружање слични сервиси во областа на зајакнување на младински иницијативи и застапување.
 • Претходно искуство во реализација на обуки за граѓански сектор, професионалци и млади.
 1. Апликација – Технички и финансиски предлог
 • Техничкиот предлог треба да содржи детален план за имплементација/технички предлог во согласност со описот на работата, очекуваните исходи и продукти.
 • Финансискиот предлог треба да ја даде надокнадата за подготовка, реализација и известување. Овие треба да се вклучени во плаќањето на деновите за обука.
 • Финансиската надокнада треба да биде дадена во бруто износ по ден, помножена со број на денови, со вклучен персонален данок.

Примените апликации ќе се евалуираат во однос на сите аспекти на понудата, техничкиот предлог, финансискиот предлог, искуството и квалификациите на тимот/експертот.

 1. Распоред на плаќање

Исплатата ќе се заснова врз задоволително завршување на секоја обука и  доставен наративен извештај.

 1. Надзор

Консултантот ќе работи под директен надзор на проектниот менаџер на YEEP и во тесна соработка со проектниот тим на СОС Детско село.

СОС Детско село ќе обезбеди конкретни  насоки, совети, надзор и повратни информации за содржината и квалитетот на испораките за да се усогласат со стандардите на СОС Детско село во согласност со овој ТоР, договореното планирање на работата и навременото испорачување на очекуваните резултати / резултати.

 1. Поднесување на апликација

Крајниот рок за доставување на апликацијата е на 02 февруари 2021 година, до 14:00.

Апликацијата се доставува на рака или по пошта во запечатен плик на следнава адреса:

 

СОС Детско село
Проект: Зајакнување на младите преку нови можности (YEEP)
Ул. „Ристо Шишков“, бр. 31 Скопје

 

Апликацијата треба да го содржи следново:

–     Прецизен Документ со предлог (технички и финансиски) што ја објаснува методологијата и пристапот ;

–     Изразување интерес за давање на консултантски услуги каде што се објаснува дека искуството на експертот / консултантот одговара на потребите дадени во овој ТоР, како и претходното искуство во давање обуки;

–     Составот на работниот тим (доколку е применливо), вклучително и улогата за секој член;

–     CV истакнувајќи ја експертизата на компанијата / тим на експерти / експерт.