Тип на донација
Сума

или

17 јануари 2020

Отворен оглас-Сметководител

Приватната установа СОС Детско село Скопје која обезбедува топол дом и грижа за деца и млади без родители и родителска грижа и прави и превенција на деца и младинци од губење на грижата на своите биолошки родители објавува 1 (едно) работно место:

 

ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Опис на работата:

Сметководителот е одговорен да ја организира и евидентира сметководствената документација во согласност со постоечките закони и во согласност со интерните финансиски стандарди и политики на организацијата со цел подготовка на завршна сметка. Сметководителот придонесува за ефикасно дневно сметководствено работење и ја поддржува работата на раководниот персонал.

Главни задачи:

 • Книжење на сметководствено-финансиската документација во согласност со законските прописи и со интерните финансиски стандарди и политики на организацијата;
 • Подготовка на завршна сметка во согласност со законските прописи;
 • Познавање и следење на законите и прописите од областа на сметководството и даночната регулатива;
 • Комуникација и асистенција со финансискиот оддел на организацијата;
 • Ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

Квалификации:

 • Лиценца за овластен сметководител
 • Завршено високо образование од областа на економски науки
 • Искуство во сметководствено работење и подготовка на завршна сметка од најмалку пет години
 • Искуство во работа во сметководство во непрофитен сектор се смета за предност

Потребни компетенции :

 • Добро познавање на англиски јазик
 • Добри компјутерски вештини, одлично познавање на MS excel
 • Развиени вештини за работа во тим
 • Проактивен пристап кон работата, прецизност, аналитичност
 • Добри комуникациски и организациски вештини
 • Способност за работа под притисок и рокови
 • Не е осудуван
 • Лојален е кон работата и ги заштитува податоците гарантирајќи доверливост, дискреција и чување на рејтингот и имиџот на организацијата

Работни услови:

 • Работа на определено време од 1 година со можност за продолжување на неопределено време
 • Работа од понеделник до петок од 08.00 до 16.00
 • Континуирани можности за професионален и личен развој (КПУ часови, обуки за професионален и личен развој, активности за јакнење на тимот)

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 26.01.2020 на e-mail: kariera@sos.org.mk