Тип на донација
Сума

или

5 август 2020

ОГЛАС ЗА СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК

СОС Детско село е дел од големото семејство на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. СОС Детско село делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

За потребите на Советодавниот центар за родители и деца во општина Шуто Оризари во насока на зајакнување на семејства во социјален ризик, СОС Детско село Скопје огласува 1 (едно) слободно работно место за позиција:

 

СОЦИЈАЛЕН РАБОТНИК  

 

Опис на работата:

Социјалниот работник на проектот е одговорен за поддршка на семејства во социјален ризик,  со цел намалување или отстранување на ризиците со кои се соочуваат. Тој/таа е одговорен за поддршка на децата кои се во ризик да ја загубат грижата од нивното биолошко семејство, што вклучува директна работа со родителите во социјален ризик, децата и заедницата, со цел независно и самостојно функционирање на семејството и интеграција во заедницата.

Клучни задачи и одговорности:

 • Ги истражува и проценува потребите на родителите и децата во социјален ризик;
 • Го поддржува детскиот развој во семејства кои се во состојба од социјален ризик и преку градење на капацитетите на родителите, го превенира запоставувањето или заминувањето на децата од биолошка/примарна семејна средина;
 • Ги поддржува родителите во социјален ризик и им го олеснува пристапот за аплицирање за права од областа на социјалната заштита;
 • Организира и спроведува индивидуални и групни советувања со родители, со цел унапредување на животните и социјалните вештини и компетенции на родителите за обезбедување квалитетна грижа кон децата;
 • Го уредува, обезбедува и координира давањето на услуги на децата и семејствата во силно партнерство со другите даватели на услуги и согласно плановите за работа со корисниците;
 • Ги имплементира политиките, стандардите и процедурите на СОС организацијата со посебен осврт на политиката за заштита на децата;

Потребни квалификации:

 • Завршени студии од социјална работа и социјална политика;
 • Искуство во работа со ранливи категории (најмалку 2 години професионално искуство)
 • Искуство во советодавна работа (индивидуална/групна)
 • Вештини и знаење за работа со компјутерски апликации (Windows, MS Office).
 • Возачка дозвола Б категорија – предност
 • Поседување на лиценца за работа во установа за социјалната заштита ќе се смета за предност;

Дополнителни критериуми (вештини):

 • Добро познавање на законската регулатива за социјална заштита и семејство;
 • Добро познавање на стандарди, политики и практики за социјална превенција на деца и млади во ризик од губење на родителската грижа;
 • Познавање на човековите права и пристапите во развојот на програмите засновани на човекови права;
 • Напредно познавање на детските права;
 • Вештини за тимска работа;
 • Силни комуникациски вештини;
 • Емпатија, отвореност, недискриминирачки пристап и толеранција кон различности;
 • Способност да оствари позитивна релација со ранливи категории на лица и стекнување на нивната доверба;

Работни услови:

 • Работа на определено време во период од 16 месеци (септември 2020-декември 2021 година);
 • Работно време од понеделник до петок од 08:00 до 16:00 часот;
 • Континуирани можности за професионален и личен развој (обуки за професионален развој, активности за јакнење на тимот);

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 16.08.2020 на e-mail: kariera@sos.org.mk