Тип на донација
Сума

или

27 август 2021

КОНКУРС ЗА ВОСПИТУВАЧ

СОС Детско село е дел од големото семејство на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. СОС Детско село делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детско село Скопје во склоп на единиците за организирано живеење со поддршка обезбедува грижа за млади на возраст од 14-18 години кои се насочуваат кон независност и самостоен живот. Грижата за младите се реализира со 24 часовна грижа од соработници и воспитувачи.

За реализирање на грижата и поддршката на младите, СОС Детско село Скопје објавува 1 слободно место за работна позиција

 

Воспитувач

 

Опис на работата:

 • Воспитувачот поддржува и насочува млади на возраст од 14-18 години без родителска грижа во нивниот развој кон независност и автономија
 • Го организира секојдневниот живот, семејната рутина и активностите со младинците во станбенатa единица;
 • Воспитувачот дава поддршка на младите во грижата за себе: исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, располагање со пари.
 • Ги спроведува правилата за заедничко живеење и им помага на младинците да ги почитуваат истите;
 • Дава поддршка на младинците во одржување на хигиената во куќата, односно осигурува дека просторот за живеење е чист и уреден;
 • Организира прослави, родендени, и слични настани, почитувајќи го културниот идентитет на згрижените млади;
 • Дава поддршка при формално учење, стекнување со знаење, редовност во образовниот процес и се грижи младинците да создадат редовни навики за учење;
 • Спроведува активности за неформално учење, рекреација во слободното време (групни дискусии и советувања, заеднички активности надвор од единицата, кино, театар, излет и сл.);
 • Гради емотивна и стабилна релација со секое младо лице во континуитет и создава можности за приврзување и добивање на чувство на припадност;
 • Дава внимание и позитивно поткрепување на секој младинец;
 • Има улога на ментор, и ги поддржува развојот и добросостојбата на младинците и по напуштање на грижата;
 • Воспитувачот ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

Потребни квалификации:

 

 • Завршено средно образование или студии од општествени науки (предност ВСС)
 • Релевантно работно искуство (професионално искуството во работа со адолесценти од најмалку 1 година ќе се смета за  предност)
 • Да има општа здравствена способност за работното место
 • Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
 • Вештини во организација на активности кои го поттикнуваат развојот на младите
 • Вештини за работа во тим
 • Емоционална интелигенција, комуникациски и интерперсонални вештини
 • Емпатија, отвореност и толеранција кон различности
 • Добро познавање на детските и човековите права
 • Познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Компјутерски вештини (MS Office, Интернет)
 • Возраст над 30 години се смета за предност
 • Б категорија

 

Дополнителни компетенции:

 •  Подготвеност за социјално родителување, односно висока мотивација да биде дел од животот на младите  кои не се негови биолошки деца, прифаќање на младите со сите нивни индивидуални карактеристики и нивното минато, подготвеност за лично врзување со нив, подготвеност да ја прифати улогата на социјален родител и да обезбеди грижа за децата во ситуации на споделена одговорност со останати професионалци од програмата и системот на социјална заштита, подготвеност да ја разбере значајноста на биолошките родители и роднини во животот на детето;
 • Водење на личниот развој, односно способен е да направи баланс помеѓу професионалниот, личниот и социјалниот живот, да се грижи за психичкото и физичкото здравје, активно да учествува на супервизии, размени на искуства и идни тренинзи;
 • Капацитет да се справува со притисок способност да се работи под притисок, да ги следи поставените цели и да е смирен кога се соочува со тешки ситуации;
 • Подготвен да се справи со тешкотиите во однесувањето на децата, способен е да идентификува неадекватно однесување и реагира позитивно за да се справи со предизвиците во исто време нудејќи стабилна поврзаност и адекватна атмосфера за да се пронајде решение;
 • Делува согласно детските права, ги разбира и живее со детските права, СОС Политиката за заштита на децата и Kодексот на однесување, има способност да изгради здрава, почитувачка и толерантна врска со децата и младите, да им покаже поврзаност и да се однесува кон нив со почит со цел да се спречи било какво насилство или ризик.

 

Работни услови:

 • Работа на определено време (со можност за продолжување на неопределено);
 • Работа во смени (12 часовни / 8 часовни) со ноќна работа (22.00 до 06.00) и работа за време на празници.

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 02.09.2021 на e-mail: kariera@sos.org.mk.