Тип на донација
Сума

или

9 февруари 2021

КОНКУРС ЗА ПОМЛАД ЕКСПЕРТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД КОРПОРАТИВНИ ДОНАТОРИ

СОС Детско село е здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението поддржува деца во ризик и делува и работи на развојни услуги од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

 

СОС Детско село огласува слободно работно место на определено време од 1 годинa со можност за продолжување на неопределено време за:

 

ПОМЛАД ЕКСПЕРТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД КОРПОРАТИВНИ ДОНАТОРИ

 

Опис на работата:

 На иновативен и креативен начин придонесува за собирање на  средства од мали и средни претпријатија и спроведува реализација на донаторски кампањи, во склад со Стратегијата за корпоративно обезбедување средствa.

Дава поддршка при воспоставување и одржување долгорочни партнерства со корпоративни донатори и придонесува во позиционирање на брендот на СОС Детско село.  Обезбедува поддршка во развојот на надворешна комуникациска стратегија и придонесува во позитивно промовирање на брендот и мисијата и достигнувањата на СОС Детско село.

 

Клучни работни задачи и компетенции

 • Учествува на средби со можни компаниски донатори во процесот на собирање на средства за реализација на работата на организацијата
 • Обезбедува поддршка и организира имплементација на планирани кампањи за обезбедување на средства од претпријатија/компании по насока на директниот претпоставен
 • Учествува во развојот на годишниот план и буџет
 • Учествува во процесот на
  • давање предлози за можна соработка со компании
  • развивање портфолио на продукти / методи за собирање средства
  • развивање на комуникациски материјали за кампањи за регрутирање на донори
  • приготвување презентации за компаниски средби
  • спроведување на процесот на одржување на лојалност на компаниските донатори
  • организирање на настани за собирање на средства од компании

 

Промовирање на брендот на СОС Детски села на корпоративни донатори

 • Континуирано работи на промоција на брендот кон корпоративните донатори во склад со стандардните на СОС ДС

 

Известување и рапортирање

 • Подготвува извештаи за реализирани кампањи и настани
 • Учествува во подготовка на квартални и годишни извештаи согласно годишниот план и буџет за потребите на одделот

 

Експертот за обезбедување средства од копроративни донатори  ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

Потребни квалификации: 

 • Завршено високо образование од областа на економските или други соодветни науки ( бизнис администрација / маркетинг / продажба / деловна администрација / бизнис менаџмент / односи со јавноста или комуникации.)
 • Најмалку 2 години искуство во областа на маркетинг и продажба.
 • Напредно ниво на презентерски вештини, докажано искуство во преговори и раководење со клиенти
 • Одлично познавање на англиски јазик

 

Дополнителни критериуми:

 • Одлични вештини за писмена и вербална комуникација и презентација
 • Проактивност, превземање на иницијативи во секојденвното работење
 • Позитивен работен однос и можност за работа под притисок
 • Високо организирана, ориентирана кон резултати, проактивна и сигурна личност
 • Одлучен/а, упорен/а, „може да направи“ и ориентиран/а кон решенија
 • Добар тимски играч
 • Аналитички способности за размислување
 • Силна мотивација да се идентификува со визија, мисијата и вредностите на СОС Детски села
 • Познавање на албански јазик ќе се смета за предност

 

Работни услови:

 • Работа на определено време во период од 1 година со можност за продолжување на неопределено;
 • Работно време од понеделник до петок од 08.00 до 16.00.

 

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 21.02. 2021 на e-mail: kariera@sos.org.mk