Тип на донација
Сума

или

Legal support service for vulnerable victims of violent crimes

Општи правила и услови за воспоставување на сервис