Тип на донација
Сума

или

ПОВИК ЗА КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ

 

СОС Детско Село Северна Македонија е член на глобалната организација составена од 118 национални здруженија СОС Детски Села, кои работат во повеќе од 2500 програмски локации ширум светот. Работиме заедно со единствена визија: секое дете припаѓа на семејство и расте со љубов, почит и безбедност. Обезбедуваме услуга за алтернативна грижа за деца кои ја загубиле родителската грижа и работиме со ранливи семејства и заедници за да им помогнеме да се зајакнат и да спречиме напуштање на децата (услуга за зајакнување семејство, ЗС).

1.1       Опис на програмската локација

СОС Детско Село Северна Македонија е национално здружение на граѓани кое е основач на приватна установа за социјална заштита и социјална превенција. Дејствува на национално и локално ниво. Приватната установа е лоцирана во општината Гази Баба, како дел од Град Скопје и нуди различни социјални услуги за деца без родители и родителска грижа, понудени во различни општини во град Скопје, како што се: поддршка на деца во 14 згрижувачки семејства, услуги за алтернативна грижа за 28 млади луѓе во 4 станбени единици за живеење со поддршка во 3 општини Гази Баба, Бутел и Карпош, со цел да обезбеди нивна социјална и финансиска независност; Советодавни услуги за 240 деца и родители во социјален ризик во општините Гази Баба и Шуто Оризари за зајакнување на родителството и квалитетна грижа за децата

Во моментов, организацијата имплементира национален проект за економско зајакнување на младите луѓе во 4 градови во државата (Скопје, Битола, Прилеп и Тетово). Дополнително на социјалните услуги на локација на град Скопје, организацијата работи за да го подобри системот за социјална заштита на национално ниво преку промовирање јавни политики, усовршување на стручни лица во системот за социјална заштита, истражување и анализа и залагање за целната група.

1.2       Позадина и општа цел на проценката на потреби

Проценката на потреби има за цел да обезбеди објективна анализа на потребите на целната група и постоечките засегнати страни на територијата на планскиот регион Скопје. Проценка на потреби се спроведува периодично, еднаш на секој програмски циклус (на пр. на секои 3-5 години, во согласност со СОС Пристапот на управување врз основа на резултати). Наодите од анализата служат како насоки на персоналот на СОС Детско Село за тоа дали организацијата е најдобро позиционирана заинтересирана страна да одговори на потребите на целната група и заедницата. Истовремено анализата обезбедува ажурирани информации за контекстот и најважните потреби на целната група. Дадените препораки во извештајот за проценка на потребите се од суштинско значење за развој на прилагодени услуги и интервенции за целната група на СОС Детско село.

2 Општи информации за барањето за понуди

Понудувачите можат да ги достават своите понуди за проценка на потреби на локација плански регион Скопје. Овој повик е отворен за сите независни консултанти и компании, физички и правни лица со капацитети да ги обезбедат бараните услуги. Сите трошоци за аплицирање на повикот се на товар на понудувачот; трошоците за понудата не можат да бидат вклучени како директен трошок за ангажманот. Понудата и сите дополнителни документи треба да бидат доставени на македонски јазик. Финансиската понуда треба да биде изразена во денари.

2.1       Процес на доставување понуди

Ако сте заинтересирани за доставување понуда, ве молиме контактирајте ја: Marija.Tomasevska@sos.org.mk за да го добиете документ со описот на задача (ОЗ) кој ќе ви даде детали и насока за подготовка на понудата.

 

Доставувањето на понудата, со уреден печат и потпис, затворени во коверт да се достават лично или по пошта на поштенска адреса: ул. Ристо Шишков 31, 1000 Скопје.

Понудата опфаќа два документи и истите треба да бидат јасно насловени:

 1. Техничка понуда за проценка на потреби во плански регион-Скопје од „назив на компанија/консултант“ и
 2. Финансиска понуда за проценка на потреби во плански регион-Скопје од „назив на компанија/консултант“.

 

Ве молиме осигурете се дека техничката и финансиската понуда се запечатени во посебен затворен плик. Во текот на процесот на евалуација, прво ќе бидат отворени и евалуирани техничките понуди. Финансискиот дел од оние понуди кои ќе влезат во потесен круг по евалуацијата на техничките понуди ќе биде отворен како втор чекор.

2.2       Потребни документи

 • Формулар за доставува на понуда / идентификација
 • Формулар со претходно искуство
 • Ценовник (да биде запечатен во затворен плик или во посебен ПДФ документ)
 • Техничка понуда
 • Кратка биографија од членот(овите) на истражувачкиот тим
 • Три референци (најмалку две од нив треба да бидат сродни со вашата работа)
 • Пример од неодамнешен/релевантен извештај (ако е достапен за јавна употреба)

2.3       Краен рок за поднесување

Понудата треба да биде добиена најдоцна до 20 септември 2020 година, до крај на ден. Понудите добиени по крајниот рок нема да бидат земени предвид.

2.4       Измена и повлекување на понуди

Понудите можат да бидат повлечени со писмено барање пред датумот на затворање на овој повик. Сите корекции или измени мора да бидат добиени пред датумот на затворање. Промените мора да бидат јасно наведени во споредба со оригиналната понуда. Неуспехот да се стори тоа ќе биде на ризик на понудувачот.

2.5       Потпишување на договорот

СОС Детско Село Северна Македонија ќе го информира успешниот понудувач по електронски пат и ќе му го испрати договорот во рок од 3 недели по затворање на крајниот рок за поднесување на понуди. Успешниот понудувач ќе го потпише договорот и ќе стави датум, и ќе го врати на СОС Детско село Северна Македонија во рок од пет календарски дена од прием на договорот. Откако договорот ќе се потпише од двете страни, успешниот понудувач ќе ги достави услугите во согласност со распоредот за доставување наведен во понудата.

2.6       Права на СОС Детско село:

 • да контактираат некоја или сите референци дадени од понудувачот(ите);
 • да побараат дополнителни придружни или дополнителни податоци (од понудувачот(ите));
 • да договори интервјуа со понудувачот(ите);
 • да одбие некоја или сите доставени понуди;
 • да ги прифати кои било понуди во целост или делумно;
 • да преговара со давателот(ите) на услуга кој има најдобар рејтинг/ е најдобро рангиран, т.е. оној(оние) кој дава целокупна понуда(и) со најдобра вредност;
 • да се договори со онолкав број на кандидати колку што е потребно за да се постигнат целокупните цели на евалуацијата

2.7       Евалуација на понуди

По отворањето, секоја понуда ќе биде прво евалуирана според нејзиниот технички квалитет и усогласеност, а потоа и според нејзината цена. Понудата со најдобра целокупна вредност, составена од техничка предност и цена, ќе биде разгледана за одобрување. Техничката понуда се евалуира врз основа на нејзината соодветност со описот на задачи (ОЗ). Од понудувачите може дополнително да биде побарано да обезбедат дополнителни информации до СОС Детско Село за понудените услуги.

 

Критериумите за избор се:

 • Метод: понудениот методологија за евалуација на програмата е соодветен
 • Распоред/план за работа: Распоредот/планот за работа е реален и ги задоволува потребите на програмата
 • Цена: Цената на понудата е разумна и остварлива, со оглед на другите аспекти на понудата
 • Искуство: Експертизата и искуството на консултантите во евалуации и препораките од организации за кои консултантот(ите) претходно работеле

Отворен оглас – Советник за изработка на проекти

СОС Детското село е Здружение на граѓани кое претставува дел од големото семејство на национални здруженија на меѓународната хуманитарна организација “СОС Детски села Интернационал”. Здружението делува и работи на развојни програми од областа на социјална заштита, социјална превенција и детски права.

СОС Детско село Македонија огласува слободно работно место на определено време од три  години со можност за продолжување на неопределено време:

 

СОВЕТНИК ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОЕКТИ  

 Опис на работата:

Советникот за изработка на проекти ги идентификува можностите за пристап до проекти во државата и странство, во области блиски до програмските активности на СОС Детско село, ги гради капацитетите во областа на менаџирање на проектен циклус, ги почитува важечките стандарди, насоки и политики на СОС Детско Село Интернационал и СОС Детско село, а исто така ги промовира брендот, визијата, мисијата и целите на организацијата.

 • Ги прегледува релевантните можности за грантови (дадени од страна на институционалните донатори) и ги поврзува со потребите на СОС Детско село
 • Го управува процесот на подготовка на проект и доставување до релевантни даватели на грантови во согласност со барањата на донаторот и СОС стандардите и политиките
 • Директно е вклучен во сите фази од менаџирањето на проектите од идентификација до евалуација
 • Го следи процесот на употреба на грантот, во смисла на мониторинг, известување и евалуација, и проверува дали овие процеси се во согласност со барањата на институционалниот донатор
 • Гради и одржува мрежа со соработници, организации и институции, во правец на воспоставување на долготрајни партнерства за проекти за јавни фондови
 • Учествува на настани и активности  на локално и меѓународно ниво
 • Ги применува сите задолжителни алатки и насоки од страна на Регионалната канцеларија во областа на јавните фондови
 • Придонесува за подигање на свеста за принципите на СОС политиката за заштита на децата и за спречување и заштита на децата од сите форми на злоупотреба, напуштање, експлоатација, насилство и дискриминација

 

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование од општествени, психо-социјални и образовни науки (предност психологија, педагогија, социјална работа и политика)
 • Работно искуство од минимум 3 години од изработка на проекти во релевантната област
 • Работно искуство во управување со проекти, планирање, следење и евалуација
 • Претходно искуство со граѓански организации
 • Одлично познавање на англиски јазик
 • Возачка дозвола Б категорија предност
 • Вештини и знаење за работа со компјутерски апликации (Windows, MS Office).

 

Дополнителни критериуми (вештини):

 • Мотивација за работа во хуманитарна организација и интернационална мрежа
 • Добро познавање на стандардите, политиките и регулативата за алтернативно згрижување на деца и млади, развојот во психо-социјалните области и социјалната заштита;
 • Добро познавање на стандарди, политики и практики за социјална превенција на деца и млади во ризик од губење на родителската грижа;
 • Познавање на човековите права и пристапите во развојот на програмите засновани на човекови права;
 • Напредно познавање на детските права;
 • Силни комуникациски вештини;
 • Организациски и вештини за планирање;
 • Способност да се справува во работа под притисок;

 

Работни услови:

 • Работа на определено време во период од 3 години со можност за продолжување на неопределено време;
 • Работно време 8 часа од понеделник до петок;
 • Континуирани можности за професионален и личен развој (учество на конференции на меѓународно ниво, обуки за професионален и личен развој, активности за јакнење на тимот);

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 23.02.2018 на e-mail: kariera@sos.org.mk

Отворен оглас-Сметководител

Приватната установа СОС Детско село Скопје која обезбедува топол дом и грижа за деца и млади без родители и родителска грижа и прави и превенција на деца и младинци од губење на грижата на своите биолошки родители објавува 1 (едно) работно место:

 

ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ

Опис на работата:

Сметководителот е одговорен да ја организира и евидентира сметководствената документација во согласност со постоечките закони и во согласност со интерните финансиски стандарди и политики на организацијата со цел подготовка на завршна сметка. Сметководителот придонесува за ефикасно дневно сметководствено работење и ја поддржува работата на раководниот персонал.

Главни задачи:

 • Книжење на сметководствено-финансиската документација во согласност со законските прописи и со интерните финансиски стандарди и политики на организацијата;
 • Подготовка на завршна сметка во согласност со законските прописи;
 • Познавање и следење на законите и прописите од областа на сметководството и даночната регулатива;
 • Комуникација и асистенција со финансискиот оддел на организацијата;
 • Ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

Квалификации:

 • Лиценца за овластен сметководител
 • Завршено високо образование од областа на економски науки
 • Искуство во сметководствено работење и подготовка на завршна сметка од најмалку пет години
 • Искуство во работа во сметководство во непрофитен сектор се смета за предност

Потребни компетенции :

 • Добро познавање на англиски јазик
 • Добри компјутерски вештини, одлично познавање на MS excel
 • Развиени вештини за работа во тим
 • Проактивен пристап кон работата, прецизност, аналитичност
 • Добри комуникациски и организациски вештини
 • Способност за работа под притисок и рокови
 • Не е осудуван
 • Лојален е кон работата и ги заштитува податоците гарантирајќи доверливост, дискреција и чување на рејтингот и имиџот на организацијата

Работни услови:

 • Работа на определено време од 1 година со можност за продолжување на неопределено време
 • Работа од понеделник до петок од 08.00 до 16.00
 • Континуирани можности за професионален и личен развој (КПУ часови, обуки за професионален и личен развој, активности за јакнење на тимот)

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 26.01.2020 на e-mail: kariera@sos.org.mk

Конкурс за волонтери

Програмата за волонтери на СОС Детско село има за цел да им даде можност на невработените/млади лица да се развиваат и да градат искуство така што ќе станат дел од секојдневните програмски активности од областа на социјална превенција и социјална заштита на 4 различни локации на територија на град Скопје, Општина Гази Баба, Општина Бутел, Општина Карпош и Општина Шуто Оризари.

Доколку сакате да бидете волонтер  во СОС Детско село, треба да имате:

 • завршено образование од областа на педагошки науки (одделенска или предметна настава), педагогија, дефектологија или социјална работа.
 • одлично познавање на македонскиот јазик
 • изградени комуникациски вештини
 • изградени вештини за информатичка технологија (Word, Excel, PowerPoint, социјални медиуми)
 • навремено да ги исполнувате зададените задачи

Предност ќе имаат оние кандидат(к)и кои завршиле:

–  обука од областа на човековите права

–  имаат искуство во работа во НВО сектор

Избраниот/та волонтер/ка ќе помага во спроведувањето на активностите поврзани со образовната поддршка за згрижени деца и млади или деца во социјален ризик  и така ќе стекнува соодветно искуство и знаење.

Волонтерот/ката ќе волонтира на активности со цел постигнување на подобар образовен учинок  на децата и младите  од програмските единици на СОС Детско село.

Волонтерот/ката ќе подготвува редовни извештаи за спроведената работа пред координаторите  на програмските единици.

Предвиденото време за волонтирање е пет дена во работната недела од 12.30/13.30 до 16.30/17.30 часот или од 15.30/16.30 до 20.30/21.30. Вкупниот број на часови за волонтирање во неделата изнесува 25 часа.

Волонтерот/ката добива нето месечен надоместок за трошоци за храна и превоз во износ од 4.923,00 денари.

Доколку сакате да станете дел од СОС Детско село, испратете ни:

 1. кратка биографија во која ќе ги наведете и активностите кои сте ги спровеле како волонтер/ка или активист/ка, како и формалното образование и обуките кои ги имате поминато,
 2. индивидуална препорака од одговорно лице во здружението каде што го стекна претходното волонтерско искуство, доколку имате.

Документите со назнака/предмет на пораката Конкурс за волонтер /ка испратете ги на адресата irena.dodevska@sos.org.mk најдоцна до 07 ноември 2019.

Сите кандидат(к)и кои ќе влезат во потесниот избор, ќе бидат повикани на разговор. Ве молиме наведете и телефон и e–адреса за контакт. Сите кандидат(к)и ќе бидат известени за резултатите по електронски пат во рок од 8 дена по затворање на конкурсот.

Оглас за готвач

СОС Детско село Скопје во склоп на единиците за организирано живеење со поддршка обезбедува грижа за млади на возраст од 14-18 години кои се насочуваат кон независност и самостоен живот. За потребите на единиците за организирано живеење огласува едно работно место на определено време:

Готвач

Опис на работата:

Готвачот е одговорен за подготовка на храна за деца без родители и родителска грижа на возраст помеѓу 14 и 18 години.

Главни работни задачи:

 • Готвачот подготвува неделно мени и подготвува по еден топол оброк дневно, пет дена во неделата;
 • Прави список и помага при набавка на прехранбени продукти;
 • Ги подучува младите на здрав начин на исхрана, култура на исхрана, чување на храната, гради вештини кај младите за набавка и приготвување на храна и одржување соодветна хигиена на просторот за исхрана;
 • Ги следи правилата за внатрешен (куќен) ред во куќата во која живеат младите со кои конкретно се опишува организацијата на заедничкиот живот (на пример, одржување на хигиена и организација на исхрана) и се договараат меѓусебните односи;
 • Ги следи и се придржува до стандардите и политиките на организацијата со особен акцент врз заштитата на децата.

Потребни квалификации:

 • Завршено средно образование (завршено образование во областа на угостителството ќе се смета за предност);
 • Претходно работно искуство на слична позиција најмалку 2 години;
 • Одлично познавање на процесот на подготовка и чување на храна;
 • Одлични готвачки и организациски вештини;
 • Мотивираност за работа во средина со млади;

Работни услови:

 • Работа на определено време;
 • Работа со скратено работно време од 08.00-12.00 од понеделник до петок.

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до

08.09.2019 на e-mail: kariera@sos.org.mk

Оглас за воспитувач (Социјален работник)

СОС Детско село Скопје во склоп на единиците за организирано живеење со поддршка обезбедува грижа за млади на возраст од 14-18 години кои се насочуваат кон независност и самостоен живот. Грижата за младите се реализира со 24 часовна грижа од соработници.

 

За реализирање на грижата и поддршката на младите, СОС Детско село Скопје објавува оглас за (1) работно место:

 

Воспитувач (Социјален работник)

 

Опис на работата:

 

 • Воспитувачот поддржува и насочува млади на возраст од 14-18 години без родителска грижа во нивниот развој кон независност и автономија.
 • Воспитувачот е одговорен за индивидуално водење на млади како главно лице за грижа преку водење на развојно планирање, советување, емоционална поддршка, воспитување, организација на слободни активности, следење на училишните и вон училишните активности, поддршка при професионална ориентација и обезбедување работа, организација на контакти со биолошки сродници.
 • Воспитувачот дава поддршка на младите во грижата за себе: исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, располагање со пари
 • Воспитувачот реализира групна работа со младинците на специфични теми согласно програмата
 • Воспитувачот учествува во изготвување на наод на стручен тим и план за индивидуална работа со младите
 • Воспитувачот е одговорен да ги обезбеди правата и услугите кои може младите да ги користат во системот на социјална заштита.
 • Воспитувачот ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

Потребни квалификации:

 

 • Завршени студии од социјална работа и политика
 • Искуство во работа со адолесценти (најмалку 1 година професионално искуство)
 • Да има општа здравствена способност за работното место
 • Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
 • Вештини во организација на активности кои го поттикнуваат развојот на младите
 • Вештини за работа во тим
 • Емоционална интелигенција, комуникациски и интерперсонални вештини
 • Емпатија, отвореност и толеранција кон различности
 • Добро познавање на детските и човековите права
 • Познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Компјутерски вештини (MS Office, Интернет)
 • Возраст над 30 години се смета за предност
 • Б категорија (се смета за предност)

 

Дополнителни компетенции:

 

 • Подготвеност за социјално родителување, односно висока мотивација да биде дел од животот на младите кои не се негови биолошки деца, прифаќање на младите со сите нивни индивидуални карактеристики и нивното минато, подготвеност за лично врзување со нив, подготвеност да ја прифати улогата на социјален родител и да обезбеди грижа за децата во ситуации на споделена одговорност со останати професионалци од програмата и системот на социјална заштита, подготвеност да ја разбере значајноста на биолошките родители и роднини во животот на детето;
 • Водење на личниот развој, односно способен е да направи баланс помеѓу професионалниот, личниот и социјалниот живот, да се грижи за психичкото и физичкото здравје, активно да учествува на супервизии, размени на искуства и идни тренинзи;

 

 • Капацитет да се справува со притисок способност да се работи под притисок, да ги следи поставените цели и да е смирен кога се соочува со тешки ситуации;
 • Подготвен да се справи со тешкотиите во однесувањето на децата, способен е да идентификува неадекватно однесување и реагира позитивно за да се справи со предизвиците во исто време нудејќи стабилна поврзаност и адекватна атмосфера за да се пронајде решение;
 • Делува согласно детските права, ги разбира и живее со детските права, СОС Политиката за заштита на децата и Kодексот на однесување, има способност да изгради здрава, почитувачка и толерантна врска со децата и младите, да им покаже поврзаност и да се однесува кон нив со почит со цел да се спречи било какво насилство или ризик.

 

Работни услови:

 

 • Работа на определено време (со можност на продолжување на неопределено);
 • Работа во смени (12 часовни / 8 часовни) со ноќна работа (22.00 до 06.00) и работа за време на празници.

 

 

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 01.09.2019 на e-mail: kariera@sos.org.mk.

Воспитувач (Социјален работник)

СОС Детско село Скопје во склоп на единиците за организирано живеење со поддршка обезбедува грижа за млади на возраст од 14-18 години кои се насочуваат кон независност и самостоен живот. Грижата за младите се реализира со 24 часовна грижа од соработници.

 

За реализирање на грижата и поддршката на младите, СОС Детско село Скопје објавува оглас за (3) работни места:

 

Воспитувач (Социјален работник)

 

Опис на работата:

 

 • Воспитувачот поддржува и насочува млади на возраст од 14-18 години без родителска грижа во нивниот развој кон независност и автономија во согласност со принципите и барањата на СОС моделот и конвенција за правата на децата на ОН.
 • Воспитувачот е одговорен за индивидуално водење на млади како главно лице за грижа преку водење на развојно планирање, советување, емоционална поддршка, воспитување, организација на слободни активности, следење на училишните и вон училишните активности, поддршка при професионална ориентација и обезбедување работа, организација на контакти со биолошки сродници.
 • Воспитувачот дава поддршка на младите во грижата за себе: исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, располагање со пари.
 • Воспитувачот е одговорен да ги обезбеди правата и услугите кои може младите да ги користат во системот на социјална заштита.
 • Воспитувачот е одговорен за личните документи на корисникот и стручната документација (досието).
 • Воспитувачот ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

 

Потребни квалификации:

 

 • Завршени студии од Социјална работа и политика
 • Искуство во работа со адолесценти (најмалку 1 година професионално искуство)
 • Да има општа здравствена способност за работното место
 • Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
 • Вештини во организација на активности кои го поттикнуваат развојот на младите
 • Вештини за работа во тим
 • Емоционална интелигенција, комуникациски и интерперсонални вештини
 • Емпатија, отвореност и толеранција кон различности
 • Добро познавање на детските и човековите права
 • Познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Компјутерски вештини (MS Office, Интернет)
 • Возраст над 30 години се смета за предност
 • Б категорија (се смета за предност)

 

Дополнителни компетенции:

 

 • Подготвеност за социјално родителување, односно висока мотивација да биде дел од животот на младите кои не се негови биолошки деца, прифаќање на младите со сите нивни индивидуални карактеристики и нивното минато, подготвеност за лично врзување со нив, подготвеност да ја прифати улогата на социјален родител и да обезбеди грижа за децата во ситуации на споделена одговорност со останати професионалци од програмата и системот на социјална заштита, подготвеност да ја разбере значајноста на биолошките родители и роднини во животот на детето;
 • Водење на личниот развој, односно способен е да направи баланс помеѓу професионалниот, личниот и социјалниот живот, да се грижи за психичкото и физичкото здравје, активно да учествува на супервизии, размени на искуства и идни тренинзи;

 

 

 • Капацитет да се справува со притисок способност да се работи под притисок, да ги следи поставените цели и да е смирен кога се соочува со тешки ситуации;
 • Подготвен да се справи со тешкотиите во однесувањето на децата, способен е да идентификува неадекватно однесување и реагира позитивно за да се справи со предизвиците во исто време нудејќи стабилна поврзаност и адекватна атмосфера за да се пронајде решение;
 • Делува согласно детските права, ги разбира и живее со детските права, СОС Политиката за заштита на децата и Kодексот на однесување, има способност да изгради здрава, почитувачка и толерантна врска со децата и младите, да им покаже поврзаност и да се однесува кон нив со почит со цел да се спречи било какво насилство или ризик.

 

Работни услови:

 

 • Работа на определено време (со можност на продолжување на неопределено);
 • Работа во смени (12 часовни / 8 часовни) со ноќна работа (22.00 до 06.00) и работа за време на празници.

 

 

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 20.06.2019 на e-mail: kariera@sos.org.mk.

Воспитувач (Педагог)

 

СОС Детско село Скопје во склоп на единиците за организирано живеење со поддршка обезбедува грижа за млади на возраст од 14-18 години кои се насочуваат кон независност и самостоен живот. Грижата за младите се реализира со 24 часовна грижа од соработници.

 

За реализирање на грижата и поддршката на младите, СОС Детско село Скопје објавува оглас за (2) работни места:

 

Воспитувач (Педагог)

 

Опис на работата:

 

 • Воспитувачот поддржува и насочува млади на возраст од 14-18 години без родителска грижа во нивниот развој кон независност и автономија во согласност со принципите и барањата на СОС моделот и конвенција за правата на децата на ОН.
 • Воспитувачот е одговорен за индивидуално водење на млади како главно лице за грижа преку водење на развојно планирање, советување, емоционална поддршка, воспитување, организација на слободни активности, следење на училишните и вон училишните активности, поддршка при професионална ориентација и обезбедување работа, организација на контакти со биолошки сродници.
 • Воспитувачот дава поддршка на младите во грижата за себе: исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, располагање со пари.
 • Воспитувачот реализира активности во насока на вклучување на младите во воспитно – образовниот систем, им помага во избор на средно училиште согласно можностите и интересите
 • Воспитувачот им помага на младите во совладување на наставниот материјал и развивање на вештини за учење
 • Воспитувачот ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

Потребни квалификации:

 

 • Завршени студии од Педагогија
 • Искуство во работа со адолесценти (најмалку 1 година професионално искуство)
 • Да има општа здравствена способност за работното место
 • Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
 • Вештини во организација на активности кои го поттикнуваат развојот на младите
 • Вештини за работа во тим
 • Емоционална интелигенција, комуникациски и интерперсонални вештини
 • Емпатија, отвореност и толеранција кон различности
 • Добро познавање на детските и човековите права
 • Познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Компјутерски вештини (MS Office, Интернет)
 • Возраст над 30 години се смета за предност
 • Б категорија (се смета за предност)

 

Дополнителни компетенции:

 

 • Подготвеност за социјално родителување, односно висока мотивација да биде дел од животот на младите кои не се негови биолошки деца, прифаќање на младите со сите нивни индивидуални карактеристики и нивното минато, подготвеност за лично врзување со нив, подготвеност да ја прифати улогата на социјален родител и да обезбеди грижа за децата во ситуации на споделена одговорност со останати професионалци од програмата и системот на социјална заштита, подготвеност да ја разбере значајноста на биолошките родители и роднини во животот на детето;
 • Водење на личниот развој, односно способен е да направи баланс помеѓу професионалниот, личниот и социјалниот живот, да се грижи за психичкото и физичкото здравје, активно да учествува на супервизии, размени на искуства и идни тренинзи;

 

 

 • Капацитет да се справува со притисок способност да се работи под притисок, да ги следи поставените цели и да е смирен кога се соочува со тешки ситуации;
 • Подготвен да се справи со тешкотиите во однесувањето на децата, способен е да идентификува неадекватно однесување и реагира позитивно за да се справи со предизвиците во исто време нудејќи стабилна поврзаност и адекватна атмосфера за да се пронајде решение;
 • Делува согласно детските права, ги разбира и живее со детските права, СОС Политиката за заштита на децата и Kодексот на однесување, има способност да изгради здрава, почитувачка и толерантна врска со децата и младите, да им покаже поврзаност и да се однесува кон нив со почит со цел да се спречи било какво насилство или ризик.

 

Работни услови:

 

 • Работа на определено време (со можност на продолжување на неопределено);
 • Работа во смени (12 часовни / 8 часовни) со ноќна работа (22.00 до 06.00) и работа за време на празници.

 

 

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 20.06.2019 на e-mail: kariera@sos.org.mk.

Воспитувач

СОС Детско село Скопје во склоп на единиците за организирано живеење со поддршка обезбедува грижа за млади на возраст од 14-18 години кои се насочуваат кон независност и самостоен живот. Грижата за младите се реализира со 24 часовна грижа од соработници.

 

За реализирање на грижата и поддршката на младите, СОС Детско село Скопје објавува оглас за (2) работни места:

 

Воспитувач

 

Опис на работата:

 

 • Воспитувачот поддржува и насочува млади на возраст од 14-18 години без родителска грижа во нивниот развој кон независност и автономија во согласност со принципите и барањата на СОС моделот и конвенција за правата на децата на ОН.
 • Воспитувачот е одговорен за индивидуално водење на млади како главно лице за грижа преку водење на развојно планирање, советување, емоционална поддршка, воспитување, организација на слободни активности, следење на училишните и вон училишните активности, поддршка при професионална ориентација и обезбедување работа, организација на контакти со биолошки сродници.
 • Воспитувачот дава поддршка на младите во грижата за себе: исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, располагање со пари.
 • Воспитувачот ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

Потребни квалификации:

 

 • Завршено образование: Дипломиран дефектолог
 • Искуство во работа со адолесценти (најмалку 1 година професионално искуство)
 • Да има општа здравствена способност за работното место
 • Со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана за вршење професија, дејност или должност
 • Вештини во организација на активности кои го поттикнуваат развојот на младите
 • Вештини за работа во тим
 • Емоционална интелигенција, комуникациски и интерперсонални вештини
 • Емпатија, отвореност и толеранција кон различности
 • Добро познавање на детските и човековите права
 • Познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Компјутерски вештини (MS Office, Интернет)
 • Возраст над 30 години се смета за предност
 • Б категорија (се смета за предност)

 

Дополнителни компетенции:

 

 • Подготвеност за социјално родителување, односно висока мотивација да биде дел од животот на младите кои не се негови биолошки деца, прифаќање на младите со сите нивни индивидуални карактеристики и нивното минато, подготвеност за лично врзување со нив, подготвеност да ја прифати улогата на социјален родител и да обезбеди грижа за децата во ситуации на споделена одговорност со останати професионалци од програмата и системот на социјална заштита, подготвеност да ја разбере значајноста на биолошките родители и роднини во животот на детето;
 • Водење на личниот развој, односно способен е да направи баланс помеѓу професионалниот, личниот и социјалниот живот, да се грижи за психичкото и физичкото здравје, активно да учествува на супервизии, размени на искуства и идни тренинзи;

 

 

 • Капацитет да се справува со притисок способност да се работи под притисок, да ги следи поставените цели и да е смирен кога се соочува со тешки ситуации;
 • Подготвен да се справи со тешкотиите во однесувањето на децата, способен е да идентификува неадекватно однесување и реагира позитивно за да се справи со предизвиците во исто време нудејќи стабилна поврзаност и адекватна атмосфера за да се пронајде решение;
 • Делува согласно детските права, ги разбира и живее со детските права, СОС Политиката за заштита на децата и Kодексот на однесување, има способност да изгради здрава, почитувачка и толерантна врска со децата и младите, да им покаже поврзаност и да се однесува кон нив со почит со цел да се спречи било какво насилство или ризик.

 

Работни услови:

 

 • Работа на определено време (со можност на продолжување на неопределено);
 • Работа во смени (12 часовни / 8 часовни) со ноќна работа (22.00 до 06.00) и работа за време на празници.

 

 

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 20.06.2019 на e-mail: kariera@sos.org.mk.

Воспитувач (Педагог)

СОС Детско село Скопје во склоп на СОС програмата за грижа за млади обезбедува грижа за млади на возраст од 14-18 години кои се насочуваат кон независност и самостоен живот. Програмата за грижа за млади е модел на згрижување и грижата за младите се реализира со 24 часовна грижа од соработници.

 

За реализирање на грижата и поддршката на младите, СОС Детско село Скопје објавува оглас за работно место:

 

Воспитувач (Педагог)

 

Опис на работата:

 

 • Воспитувачот поддржува и насочува млади на возраст од 14-18 години без родителска грижа во нивниот развој кон независност и автономија во согласност со принципите и барањата на СОС моделот и конвенција за правата на децата на ОН.
 • Воспитувачот е одговорен за индивидуално водење на млади како главно лице за грижа преку водење на развојно планирање, советување, емоционална поддршка, воспитување, организација на слободни активности, следење на училишните и вон училишните активности, поддршка при професионална ориентација и обезбедување работа, организација на контакти со биолошки сродници.
 • Воспитувачот дава поддршка на младите во грижата за себе: исхрана, одржување на лична хигиена, обезбедување на облека, нега и грижа за здравјето, располагање со пари.
 • Воспитувачот ги следи и се придржува до СОС стандардите и политиките, со особен акцент врз заштитата на децата.

 

Потребни квалификации:

 

 • Завршени студии од Педагогија
 • Искуство во работа со адолесценти (најмалку една година професионално искуство)
 • Вештини во организација на активности кои го поттикнуваат развојот на младите (вклучувајќи специфики во однос на сексуално здравје и односи)
 • Вештини за работа во тим
 • Емоционална интелигенција, комуникациски и интерперсонални вештини
 • Емпатија, отвореност и толеранција кон различности
 • Добро познавање на детските и човековите права
 • Познавање на говорен и пишан англиски јазик
 • Компјутерски вештини (MS Office, Интернет)
 • Возраст над 30 години се смета за предност
 • Б категорија (се смета за предност)

 

Дополнителни компетенции:

 

 • Подготвеност за социјално родителување, односно висока мотивација да биде дел од животот на младите кои не се негови биолошки деца, прифаќање на младите со сите нивни индивидуални карактеристики и нивното минато, подготвеност за лично врзување со нив, подготвеност да ја прифати улогата на социјален родител и да обезбеди грижа за децата во ситуации на споделена одговорност со останати професионалци од програмата и системот на социјална заштита, подготвеност да ја разбере значајноста на биолошките родители и роднини во животот на детето;
 • Водење на личниот развој, односно способен е да направи баланс помеѓу професионалниот, личниот и социјалниот живот, да се грижи за психичкото и физичкото здравје, активно да учествува на супервизии, размени на искуства и идни тренинзи;
 • Капацитет да се справува со притисок способност да се работи под притисок, да ги следи поставените цели и да е смирен кога се соочува со тешки ситуации;
 • Подготвен да се справи со тешкотиите во однесувањето на децата, способен е да идентификува неадекватно однесување и реагира позитивно за да се справи со предизвиците во исто време нудејќи стабилна поврзаност и адекватна атмосфера за да се пронајде решение;
 • Делува согласно детските права, ги разбира и живее со детските права, СОС Политиката за заштита на децата и Kодексот на однесување, има способност да изгради здрава, почитувачка и толерантна врска со децата и младите, да им покаже поврзаност и да се однесува кон нив со почит со цел да се спречи било какво насилство или ризик.

 

Работни услови:

 

 • Работа на определено време (со можност на продолжување на неопределено);
 • Работа во смени (12 часовни / 8 часовни) со ноќна работа (22.00 до 06.00) и работа за време на празници.

 

 

Ве молиме испратете професионална биографија и мотивациско писмо најдоцна до 16.06.2019 на e-mail: kariera@sos.org.mk.