Тип на донација
Сума

или

6 ноември 2018

Канцеларијата на УНИЦЕФ Македонија и СОС Детско село Македонија се согласија за потребата од спроведување на анализа на трошоци и придобивки (Cost-benefit analysis) за донесување на модел на социјални договори во земјата, која што треба да се спроведе во Република Македонија, со цел да им обезбеди на СОС Македонија доволно докази за придобивките од воведувањето на моделот на социјални  договори во системот на социјална заштита во Македонија.

Целта на анализата е да се соберат информации за тоа кој е влогот и обврските, потребите и ефектите произведени меѓу различни видови на социјални услуги кои се достапни во Македонија, земајќи понатаму во предвид нивоа на „достигнувања“ на корисниците на овие услуги, особено децата и другите ранливи групи.

Анализата ќе послужи како основа за носителите на одлуки, и ќе има за цел да одговори на следниве прашања:

 • До кој степен се нови иницијативи за донесување на модел на социјална договорен во системот на социјална заштита ќе биде повеќе ефективен и ефикасен?
 • Кои се трошоците и долгорочни бенефиции на традиционалните против новопредложениот модел?
 • Кое е нивото на потенцијалните заштеди за држава која може да се постигне со донесување моделот на социјалната договорниот?
 • До кој степен ќе биде доволно за државата или локалната самоуправа овој фискален простор за финансирање на социјални услуги за децата кои имаат потреба и нивните семејства?

 Профил на консултантот/агенцијата

 • Лицето (а) кое ќе ја спроведува оваа анализа треба да има компетентност и искуство во спроведување на економски и социјални истражувања.
 • Предност имаат лицето/та или правните лица, со професионална наобразба од општествените науки, на пр. високото образование во социологија, психологија, педагогија, право или економија;
 • Лицето (а) треба да има темелно разбирање на процесите на креирање на јавни политики, законодавството, владини и невладини програми, политики и стратегии поврзани со системот на социјална заштита и социјални услуги;
 • Лицето треба да има познавања за системот за заштита на децата и ранливите групи во земјата.
 • Најмалку 5 години докажано искуство со партиципативни истражувачки методи, собирање на податоци и примена на методологии, како и искуство за анализа на оваа тема
 • Oдлични аналитички, истражувачки и вештини за пишување на извештаи, како и интерперсонални вештини
 • Добро владеење на англискиот јазик.

Заинтересираните кандидати се бара да ја достават својата понуда во неозначен запечатен коверт со назнака за кој повик аплицираат и назнака „не отварај“, на адреса: Ристо Шишков бр. 25, 1000 Скопје.

Краен рок за аплицирање е 20.02.2017 година до 16 часот.

Апликацијата за спроведување на анализата треба да ги содржи следните податоци:

1. Име и детали за контакт на поединецот, организацијата стручно лице (а) и опис на претходните искуства
2. Вовед и цели на анализата
3. Опис на методологијата (вклучувајќи ги и целни групи; опис на квантитативни и квалитативни истражувачки методи кои ќе се користат; опис на примерок / големина на примерок и слично)
4. Предлог за тоа како тимот на проектот ќе биде вклучен во анализата
5. Опис на производот и резултатите
6. Временски распоред на активности (временски распоред треба да се подготви за секој елемент на планот за работа и на барањата за известување).
7. Состав на истражувачкиот тим (за секој предложен експерт, кратка биографија) треба да се достават заедно со предлогот.
8. Финансиска понуда

Заинтересираните кандидати можат да побараат консултативна средба за појаснување на потребите на истражувањето / студијата во периодот 14 – 17 февруари 2017 година. Сите информации за аплицирање и спроведување на студијата може да се побараат од Зоран Богдановски на zoran.bogdanovski@sos.org.mk

Заинтересираните кандидати можат да ги погледнат деталните услови на повикот на следниот линк